ෂොං ලයි පැකින්ජි යන්ත්රොපකරණ සමාගම

සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී: සින්ඩි මෙනවිය

අංකය: 5. වෙවිව් පාර, ෂුආන් ෆං ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, හෙෆෙයි, චීනය

Tel: 0086-13225695685 / 0086-18919605507

ෆැක්ස්: 86-551-65636250-808

වෙබ් අඩවිය: https://www.kiapack.com